W.K. Kellogg Foundation

Program Officers, Latin America & the Caribbean

Haiti Programs, US Based


To read the full position description and review application instructions, click download.


Website: W.K. Kellogg Foundation

EXECUTIVE SUMMARY

The W.K. Kellogg Foundation, a leading philanthropic force helping communities create the conditions children need to thrive and the nation’s fifth largest foundation, is seeking nominations and applications for a Program Officer for Latin America and the Caribbean Programs focused on Health for its programs in Haiti. In recent years, the foundation has sharpened its focus on improving conditions for vulnerable children, concentrating on three key factors of success and their intersections: education and learning; food, health, and well-being; and family economic security. The Haiti team partners closely with community stakeholders and policy makers to create a network of organizations working together to advance Haiti’s economic stability, racial equity, and community and civic engagement, while increasing access to quality education, healthy food, and medical care for children and families in need.

Serving under Rui Mesquita Cordeiro, Director for Latin America and the Caribbean (LAC) Programs, and alongside with Alix Cantave (Program Officer for Latin America and the Caribbean, focused on Haiti) the new Program Officer will provide expanded leadership to key program efforts that nurture opportunities for positive, systemic change in health outcomes in southwest and central Haiti. The new Program Officer will have the unique opportunity to build new partnerships and expand the foundation’s work in the region to address both immediate and long term challenges by: enhancing partnerships with community networks  and alliances working toward improving the quality, access, and management of food and water systems within rural communities; and building capacity in the healthcare workforce so mothers and babies have increased access to culturally competent healthcare from birth to early childhood. These initiatives are focused on improving conditions for vulnerable children and families and the communities where they live. The new Program Officer will join a dynamic, passionate, and committed team based in Boston, Mexico City, and Battle Creek, Michigan dedicated to improving the lives of children and families in Haiti. 

The successful candidate for this role will possess a deep and sophisticated understanding of the socio-political contours of Haiti. S/he will possess demonstrated organizing experience including the skill to facilitate authentic, productive dialogue within diverse communities and settings, and will have the cultural fluency to curate a portfolio reflective of the community’s needs and responsive to the wisdom of local mores and leadership. The new Program Officer will bring a strong team orientation, a high tolerance for ambiguity, and the ability to adapt quickly to change. Substantial work experience in public health or medicine in Haiti as well as fluency in Haitian Creole, French, and English are required. A Master’s degree in health, health policy, social work, or a field relevant to the portfolio is preferred. This position is based in the US with extensive travel expected. US work authorization is required.

TO APPLY

This search is being conducted with the assistance of Carolyn Ho and Melinda Hull of Nonprofit Professionals Advisory Group. Due to the pace of this search, candidates are encouraged to apply as soon as possible.

Applications including a cover letter describing your interest and qualifications, your resume (in Word format), and where you learned of the position should be sent to: WKKF-POHAITI@nonprofitprofessionals.com. Please type your name (Last, First) as the only contents in the subject line of your e-mail.

AJAN POU POGRAM YO – Amerik Latin ak Karayib la

POGRAM AYITI YO

Sit: Etazini

Fondasyon W.K. Kellogg, se yon kokenn chenn fòs filantwopik ki ap ede kominote kreye kondisyon timoun bezwen pou yo devlope byen devlope. Fondasyon Kellogg se senkyèm pi gwo fondasyon nan Peyi Etazini, li ap chache nominasyon ak aplikasyon pou 2 Ajan Pwogram pou Amerik Latin ak Karayib la, yon ajan ap konsantre l sou Swen Sante epi lòt la ap konsantre l sou Fè moun fè lajan, pou pwogram li yo ann Ayiti. Nan ane ki fèk sot pase la yo, fondasyon an ap konsantre l plis sou amelyore kondisyon timoun ki pa gen oken sipò, l ap konsantre l sou twa faktè ki kle pou siksè ak fason youn antre nan lòt: edikasyon ak aprann; manje, sante, ak byennèt ak sekirite ekonomik pou fanmi. Ekip ki ann Ayiti a ap nan yon patenarya kòtakòt ak gwoup ki desèvi chak zòn ak dirijan politik yo pou yo kreye yon rezo òganizasyon ki ap travay ansanm yo fè estabilite ekonomik peyi d Ayiti vanse, tankou tou pou egalite rasyal, patisipasyon sivik ak patisipasyon kominotè ki pou remèt bon lekòl, manje ki bon pou lasante, ak swen medikal pou timoun ak fanmi ki nan nesesite.

Moun sa yo ap sou sipèvizyon Rui Mesquita Cordeiro, ki Direktè Pwogram Amerik Latin yo ak Karayib la yo ansanm ak Alix Cantave. Nou Ajan Pwogram nan ap devlope lidèchip li sou efò k ap fèt nan kèk pwogram kle ki ap fasilite opòtinite pozitif, chanjman sistemik nan sante ak devlopman ekonomik nan sid Peyi Dayiti epi nan plato santral la. Nouvo Ajan Pwogram yo ap gen yon bèl opòtinite pou yo etabli nouvo patenarya epi fè travay fondasyon an vanse pi devan nan rejyon sa yo pou fondasyon an kapab kòlte ak defi akoutèm epi alontèm. Fason fondasyon an pral fè sa se nan amelyore patenarya ak rezo kominotè yo epi amelyore alyans ki fèt nan lide pou amelyore kalite manje ak sistèm dlo nan kominote riral yo, pou pèmèt moun jwenn aksè a bagay sa yo, epi jere bagay sa yo tou. Fondasyon an va travay ansanm ak gwoup lokal k ap mennen aktivite ekonomik epi ak enstitisyon finansye lokal yo pou yo apiye epi pou yo ogmante aktivite ki ap jenere revni moun pi byen nan fason ki gen rapò ak kilti peyi a epi ki apwopriye tou. Met sou sa, fò gen fòmasyon, fò gen pogram edikasyon epi fò gen asistans teknik tou. Epi fò yo ogmante mendèv ki disponib nan sistèm swen sante epi pou manman ak pitit yo kab gen plis posiblite pou yo jwenn swen sante ki konpetan e ki ale ak kilti yo depi tibebe yo fèk fèt jouk lè yo timoun piti. Inisyativ sa yo se inisyativ ki konsantre yo sou amelyorasyon kondisyon yo pou timoun ki vilnerab ak fanmi yo epi nan kominote kote yo ap viv la. Nouvo Ajan Pwogram yo pral antre nan yon ekip moun ki dinamik, ki pasyone e ki devwe, gen moun nan ekip la ki ap Boston, ki ap nan Battle Creek, epi ki ap Michigan tou. Tout moun sa yo devwe pou yo amelyore lavi timoun ak lavi fanmi ann Ayiti.

Moun ki va jwenn chak pozisyon sa yo se moun ki gen bon jan konesans nan tout vire tounen ki genyen nan sistèm sosyo-politik la ann Ayiti. Moun sa a fèt pou li kapab montre li gen esperyans nan òganize epi li gen ladrès pou li kenbe dyalòg ki fran e ki pwodiktif nan kontèks kominote ki pa nan menm kad ditou, epi li fèt pou li konn kilti a fen ase pou li konsève yon pòtfèy ki reflete nesesite kominote a epi ki respekte moral lokal ak lidèchip ki nan zòn nan. Nouvo Ajan Pwogram nan ta dwe gen bon baz nan travay ann ekip, yon pasyans pou bagay ki pa fin klè nèt, epi fòk li kapab adapte l ak chanjman viteprese. Fòk li gen bon kou esperyans nan domèn sante oubyen devlopman ekonomik ann Ayiti. Se pou li pale kreyòl, franse ak angle byen. Se pou li gen yon metriz swa nan sante, swa nan politik lasante, swa nan travay sosyal, swa nan  administrasyon piblik, swa nan devlopman ekonomik oubyen yon metriz nan yon domèn ki an rapò ak pòtfolyo a, se sa nou ta prefere. Pozisyon sa a se Ozetazini li ye epi moun nan ap gen pou l vwayaje anpil. Fòk moun nan gen otorizasyon pou li travay nan Peyi Etazini.

POU APLIKASYON AK KESYON

Pou yon deskripsyon konplè pozisyon an epi kouman pou moun ranpli aplikasyon an al sou sit sa a: https://nonprofitprofessionals.com/additional-searches/wkkf-pohaiti  

Pou moun k ap voye aplikasyon oswa ki gen kesyon al sou sit sa a: WKKF-POHAITI@nonprofitprofessionals.com

Fondasyon W.K. Kellogg se yon fondasyon ki kwè nan opòtinite egal pou tout moun epi li fyè de politik li genyen pou divèsite. Moun ki gen tout kalifikasyon gen dwa aplike.


Our Lead

CH.png

Carolyn Ho

Carolyn partners closely with organizations in multiple nonprofit and academic sectors to capitalize on leadership transitions and advance their missions.

Connect on LinkedIn »