W.K. Kellogg Foundation

Communications Officer

Mexico City or US


To read the full position description and review application instructions, click download.


Website: W. K. Kellogg Foundation

EXECUTIVE SUMMARY

The W.K. Kellogg Foundation, a leading philanthropic institution helping communities create the conditions children need to thrive, is seeking nominations and applications for a Communications Officer for its Latin America and Caribbean Programs. Working on the team led by the Vice President of Communications and reporting to the Director of Communications and Director of Latin America and Caribbean Programs, the new Communications Officer will execute the foundation’s internal and external strategy with the Officer managing that strategy from the field throughout the foundation’s network.  The Communications Officer will be a seasoned, skilled storyteller with the ability to craft content that engages audiences around the foundation’s identity, mission, programming, and impact. S/he will join the Latin America and Caribbean team to implement a communication and outreach strategy to raise awareness and advance the social impact of the W.K. Kellogg Foundation’s priorities. The Communications Officer will be chiefly responsible for telling the foundation’s story in Haiti and Mexico. This includes: managing media relations and social media platforms, writing high level editorial content, leveraging the work and relationships of the foundation to advance narrative change, and other relevant communication and outreach activities. The new Communications Officer will also be responsible for a small set of communications-focused grantee relationships.

To advance its mission, the W.K. Kellogg Foundation created a framework to prioritize investment decisions toward achieving desired outcomes. Leveraging the foundation’s matrixed or networked model, the Communications Officer will collaborate closely with program staff and foundation leadership as they strategize the goals and objectives of grantmaking portfolios in both countries. This collaborative working model positions Communication Officers not only as thought-partners on communication strategy but also as thought-partners to Program Officers as they conceptualize and execute the foundation’s grantmaking strategy.

The ideal candidate will have a bachelor’s degree in journalism, communications, fine arts, marketing, or related field and at least eight years’ experience in communications with an agency, corporation, publication, or nonprofit organization. S/he will be committed to advancing social change with particular interest in the foundation’s mission to create healthy communities for children and families, and a desire to lean into the foundation’s new networked model that relies on agile, collaborative teams. Importantly s/he will have relevant regional knowledge related to Haiti and/or Mexico including and especially the micro-regions to which the foundation is committed, including Chiapas, the Yucatan Peninsula, Central Haiti and Southern Haiti. Additionally, s/he will have demonstrated experience partnering with leadership to create content across mediums; the ability to analyze and translate raw data and/or technical information; the ability to translate it into accessible language for multiple audiences; and an in-depth understanding of current digital marketing technologies, industry trends, and audience engagement tactics. Success at a networked organization requires each team member to be highly motivated and nimble, results-oriented and adaptable. The ideal candidate will be flexible, independently motivated, and able to balance robust engagement across the two countries served by the team. S/he will bring passion, maturity, creativity, and humility to the role of Communications Officer.

This Communications Officer will be based in Mexico or the US and travel regularly to Mexico, Haiti and the US to work directly with the Programs Teams in the three countries. They must be willing and able to travel extensively (up to 50%) and fluent in English, plus one (or both) of the following languages: Haitian Creole, and Spanish.

TO APPLY

Applications, including a cover letter describing your interest and qualifications, your resume (in Word format), and where you learned of the position should be sent to: WKKF-COLAC@nonprofitprofessionals.com

REZIME EGZEKITIF 

Fondasyon W.K. Kellogg, yon enstitisyon ki pran kòn lan nan ede kominote kreye kondisyon timoun bezwen pou boujonnen yo, ap chache nominasyon ak òf pou pòs Reponsab Kominikasyon pou Pwogram li yo pou Amerik Latin ak Karayib la.  Nan travay nan yon ekip ki ap genyen nan tèt li Visprezidan Kominikasyon an epitou nan fè rapò pou Direktè Kominikasyon an ak pou Direktè Pwogram pou Amerik Latin ak Karayib la, nouvo Responsab Kominikasyon an pral egzekite estrateji entèn ak ekstèn fondasyon an ansanm ak Responsab ki ap jere estrateji sila a sou teren an atravè rezo fondasyon an.  Responsab kominikasyon an ap yon moun ki kapab rakonte istwa, ki genyen matirite epi ki konpetan, ak kapasite pou redije materyèl ki ap kapte atansyon piblik la sou idantite fondasyon an, misyon li, pwogramasyon li epi enpak li.  Li ap met ansanm ak ekip Amerik Latin ak Karayib la pou enplemante yon estrateji kominikasyon ak èd sosyal pou sansibilize moun epi fè avanse enpak sosyal priyorite fondasyon W.K. Kellogg yo.  Responsab Kominikasyon an ap sitou genyen reponsabilite pou rakonte istwa fondasyon an nan peyi Dayiti ak peyi Meksik.  Ki vle di: jere relasyon medya yo ansanm ak platfòm rezo sosyal yo, redije tèks editoryal bon jan nivo, maksimize travay ak relasyon fondasyon an pou fè chanjman istwa a vanse, epitou lòt aktivite kominikasyon ak èd sosyal enpòtan.  Nouvo Responsab Kominikasyon an ap genyen responsabilite tou pou yon ti kategori relasyon ak benefisyè yo ki konsantre li sou kominikasyon yo.

Pou fè misyon li vanse, Fondasyon W.K. Kellogg kreye yon kad pou priyorize desizyon envestisman yo pou reyalize rezilta eskonte yo.  Nan maksimize modèl fondasyon an ki chita sou yon matris oubyen sou yon rezo, Responsab Kominikasyon an pral kolabore kole sere ansanm ak staf pwogram lan epitou ak dirijan yo nan fondasyon an pou yo tabli estrateji ak objektif yo pou pòtfèy sibvansyon yo nan de (2) peyi yo.  Modèl travay an kolaborasyon sila a pozisyonnen Responsab Kominikasyon yo non sèlman kòm “patenè-refleksyon” sou estrateji kominikasyon men an menm tan tou kòm “patenè-refleksyon” pou Responsab Pwogram yo pandan yo ap konseptyalize epi egzekite estrateji fondasyon an pou bay sibvansyon.

Kandida ideyal sila a dwe genyen yon lisans nan jounalism, kominikasyon, bèl atizay, maketing, oubyen nan yon domèn ki sanble sa yo epitou dwe genyen omwen wit (8) an eksperyans nan kominikasyon ak yon ajans, antrepriz, piblikasyon oubyen yon òganizasyon ki ap fè zèv.  Il ap angaje li pou fè chanjman sosyal vanse ak yon enterè espesyal nan misyon fondasyon an pou kreye kominote ki an sante pou timoun ak fanmi yo, epitou yon anvi pou rantre nan nouvo modèl an rezo fondasyon an ki depann sou ekip ki ajil epi ki ap kolabore.  Pi enpòtan toujou, li dwe genyen konesans sou rejyon an ki enpòtan parapò ak Ayiti epi/oubyen Meksik, met sou li epi sitou mikwo rejyon yo kote fondasyon an angaje li, ki vle di Chiapas, Penensil Yucatán lan, epitou zòn Plato Santral ak nan sid peyi Dayiti.  Anplis sa, li ap genyen yon eksperyans demontre nan tabli patenarya ak dirijan fondasyon yo pou kreye materyèl pou yon pakèt sipò; kapasite pou analize epi tradui done brit epi/oubyen enfòmasyon teknik; kapasite pou tradui yo nan yon langaj moun kapab konprann pou plizyè kalte piblik; epi bon jan konpreyansyon sou teknoloji dijital aktyèl yo pou maketing, tandans yo nan endistri yo, epitou taktik pou angaje piblik yo.  Reyisi nan yon òganizasyon an rezo mande pou chak manm nan yon ekip genyen anpil motivasyon ak bon sans, konsantre li sou rezilta yo epi genyen kapasite pou li adapte li.  Kandida ideyal la ap fleksib, ap genyen motivasyon pèsonèl li, epitou ap kapab jwenn ekilib pou kokenn chenn angajman nan tout de (2) peyi yo ekip la ap sèvi.  Il ap pote pasyon, matirite, kreyativite epi respè nan wòl Responsab Kominikasyon an.

 FÒMILÈ KANDIDA YO AK NOMINASYON YO 

Nou kapab jwenn plis enfòmasyon sou Fondasyon W.K. Kellogg la sou http://www.wkkf.org.

Nou dwe voye fòmilè kandida a, ansanm avèk yon lèt ki dekri enterè ak kalifikasyon li yo, CV (an fòma Word), epi enfòmasyon sou kibò li te pran konesans pòs la sou: WKKF-COLAC@nonprofitprofessionals.com

 Se konpayi rechèch NPAG ki ap dirije rechèch pou kandida a.  Poutèt jan rechèch sila a ap fèt vit la, nou ankouraje kandida yo pou yo fè demann yo kou yo kapab.  Enskri non nou (siyati, non) kòm sèl enfòmayson nan liy sijè a nan imel nou. 

RESUMEN EJECUTIVO

La Fundación W.K. Kellogg, institución filantrópica líder que ayuda a las comunidades a crear las condiciones necesarias para que los niños puedan prosperar, está buscando nominaciones y solicitudes para un Oficial de Comunicación para sus Programas en América Latina y el Caribe. El nuevo/la nueva Oficial de Comunicaciones trabajará en el equipo que dirige el Vicepresidente de Comunicaciones y reportará al Director de Comunicaciones y Director de Programas para América Latina y el Caribe, e implementará las estrategias internas y externas de la fundación junto con el Oficial que administra dichas estrategias de campo a través de las redes de la fundación. El/la Oficial de Comunicaciones tendrá que ser un experimentado y competente relator de historias y deberá tener la habilidad de elaborar un contenido capaz de captar el interés del público acerca de la identidad, misión, programación e impacto de la fundación. Él o ella se unirá al equipo de América Latina y el Caribe para implementar una estrategia de comunicación y divulgación para sensibilizar y fomentar el impacto social de las prioridades de la Fundación W.K. Kellogg. El/la Oficial de Comunicaciones será responsable de relatar la historia de la fundación en Haití y en México. Esto incluye: gestionar las relaciones con los medios de comunicación y las plataformas en redes sociales, redactar contenido editorial de alto nivel, aprovechando el trabajo y las relaciones de la fundación para proponer un cambio en la narrativa, en otras comunicaciones relevantes y en las actividades de difusión. El nuevo Oficial de Comunicación también será responsable de una serie de relaciones con los beneficiarios centradas en las comunicaciones

Para avanzar en el logro de su misión, la Fundación W.K. Kellogg ha creado un marco para dar prioridad a las decisiones de inversión hacia el logro de los resultados deseados.  Aprovechando el modelo de matrices y redes, el/la Oficial de Comunicación colaborará estrechamente con el personal de programa y con los dirigentes de la fundación en la elaboración de estrategias para lograr las metas y los objetivos de los portafolios de donación en ambos países. Este modelo de trabajo colaborativo posiciona al Oficial de Comunicación no solo como un compañero de reflexión en la estrategia de comunicación sino también como un compañero de reflexión para los Oficiales de Programa en la conceptualización e implementación de la estrategia de donaciones de la Fundación.

El candidato idóneo deberá contar con un título universitario o licenciatura en periodismo, comunicación pública, bellas artes, mercadotecnia, comunicación o un campo relacionado, y tener al menos ocho años de experiencia en comunicación con una agencia, corporación, publicación u organización sin fines de lucro. Él o ella será responsable de promover el cambio social y el logro de la equidad racial, con un especial interés en la misión de la fundación de crear comunidades saludables para los niños y sus familias, y el deseo de apoyarse en el nuevo modelo de redes que se basa en equipos ágiles y de colaboración. De manera importante, ella/el deberá tener conocimiento relevante relacionado con Haití y/o México, incluyendo de manera especial las microrregiones con las que la fundación está comprometida, incluyendo Chiapas, la Península de Yucatán, el centro y sur de Haití. Además, él/ella deberá tener experiencia comprobada en trabajar conjuntamente con líderes en la creación de contenido a través de los medios; habilidad para analizar e interpretar datos duros  y/o información técnica;  habilidad para traducirla a un lenguaje accesible para múltiples públicos,  y  conocimiento profundo de las actuales tecnologías de mercadotecnia digital, tendencias de la industria y tácticas de captación de público. El éxito en una organización en red requiere que cada miembro del equipo esté altamente motivado y sea hábil, esté orientado a resultados y sea flexible. El/la candidato/a ideal contribuirá con pasión, madurez, creatividad y humildad al puesto de Oficial de Comunicaciones.

El/la Oficial de Comunicación tendrá su base en México o en los Estados Unidos y viajará regularmente a México, Haití y Estados Unidos para trabajar directamente con los equipos de Programa en los tres países. Deberá estar dispuesto y capaz de viajar extensamente (hasta el 50% del tiempo) y deberá hablar inglés con fluidez, además de uno (o ambos) de los siguientes idiomas: haitiano criollo y/o español.

SOLICITUDES Y NOMINACIONES

Usted puede encontrar más información acerca de la Fundación W.K. Kellogg en www.wkkf.org.

Las solicitudes, incluyendo la carta de presentación que describa sus intereses y aptitudes, su currículo (en formato Word) y la información sobre la fuente que le permitió enterarse del puesto, deberá enviarse a: WKKF-COLAC@nonprofitprofessionals.com

La búsqueda está siendo dirigida por la firma NPAG. Debido a la celeridad de esta búsqueda, se anima a los candidatos a presentar su solicitud lo más pronto posible. Escriba su nombre (apellido, nombre) como único contenido en la línea de asunto de su correo electrónico.